19th Ave New York, NY 95822, USA

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

 1. Multi Vision Design is een eenmanszaak die zich ten doel stelt diensten aan te bieden op de digitale markt. Hieronder vallen: direct advies, het aanbieden van cursussen, het aanbieden van advertentieruimte op haar Website, het aanbieden van SEO diensten en het bouwen of onderhouden van websites.
 2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Klant’ verstaan: de natuurlijke of rechtspersoon, al dan niet handelend ten uitvoering van zijn beroep of bedrijf, die gebruikt maakt van de Diensten van Multi Vision Design.
 3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de rechtsbetrekking tussen Multi Vision Design en Klant, een en ander in meest ruime zin.
 4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: alle door Multi Vision Design en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde producten en diensten, alsmede alle andere door Multi Vision Design ten behoeve van Klant verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Klant worden verricht.
 5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: de Website www.multivisiondesign.nl.

Artikel 2. Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

 1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Klant en Multi Vision Design gesloten Overeenkomsten waarbij Multi Vision Design Diensten aanbiedt of producten (digitaal) levert.
 2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Multi Vision Design overeengekomen.
 3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
 4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Klant.

Artikel 3. De Overeenkomst

 1. De Klant kan contact opnemen met Multi Vision Design via de Website of e-mail voor een van de aangeboden Diensten. Multi Vision Design zal met Klant overleggen omtrent zijn verwachtingen en kan daarna een offerte opmaken die per brief of per e-mail verstuurd zal worden. De Overeenkomst komt pas tot stand door ondertekening van de offerte of middels een opdrachtbevestiging.
 2. Klant kan tevens bestellingen doen op de Website. De Overeenkomst komt dan tot stand middels het plaatsen van een bestelling.
 3. Als Multi Vision Design een bevestiging naar Klant stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Multi Vision Design kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Indien Klant aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van Multi Vision Design dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Multi Vision Design deze schriftelijk bevestigt.
 5. Een opdracht door Klant waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door Multi Vision Design.

Artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Multi Vision Design zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.
 2. Multi Vision Design heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Bij het inschakelen van derden zal Multi Vision Design de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Klant redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Klant overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Klant, en zullen door Multi Vision Design worden doorbelast aan Klant.
 4. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Multi Vision Design aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Multi Vision Design worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Multi Vision Design zijn verstrekt, heeft Multi Vision Design het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Klant in rekening te brengen.
 5. De Klant draagt er zorg voor dat Multi Vision Design zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Klant zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.
 6. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant Multi Vision Design hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Multi Vision Design dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
 7. Mocht de Klant een cursus hebben besteld, dan draagt zij zelf zorg dat deze cursus niet wordt overgedragen en er geen misbruik wordt gemaakt van haar account op de Website van Multi Vision Design.
 8. Mocht er wel misbruik van een account worden gemaakt, dan is Klant aansprakelijk voor alle schade die hieruit ontstaat, en dan kan het account worden verwijderd door Multi Vision Design.
 9. Multi Vision Design heeft ten allen tijde de bevoegdheid om Klanten te weigeren, zonder hiervoor opgaaf van redenen te geven.
 10. Multi Vision Design kan besluiten u naar aanleiding van de Overeenkomst een nieuwsbrief toe te sturen. Het is mogelijk om u af te melden voor de nieuwsbrief door een mail te sturen aan het algemene e-mailadres van Multi Vision Design, te vinden op haar Website.
 11. Klant heeft minimaal 1 jaar toegang tot haar online bestelde producten. Mocht Multi Vision Design geen Klanten meer hebben die in deze minimale termijn zitten, dan staat het haar vrij om naar behoeven de Website uit de lucht te halen.

Artikel 5. Wijziging van de Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Multi Vision Design en Klant tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
 2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het gebruikelijke tarief betaald worden.
 3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Multi Vision Design op en is voor de Klant geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
 4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Multi Vision Design en Klant zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk.

Artikel 6. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

 1. Multi Vision Design is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat Multi Vision Design goede grond heeft te vrezen dat de Klant in die verplichtingen zal tekortschieten.
 2. Voorts is Multi Vision Design bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 3. Indien de Klant zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Multi Vision Design gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Klant, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 4. De Klant wordt vermoed haar verplichtingen niet na te komen wanneer er sprake is van Surseance van betaling of van een faillissement. Dit rechtvaardigt een directe ontbinding door Multi Vision Design.
 5. De Overeenkomst kan per direct worden ontbonden door beide Partijen, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst schriftelijk of per e-mail te ontbinden en zonder daarbij gehouden te zijn tot enige vergoeding van kosten of schade in de volgende gevallen: in het geval Multi Vision Design surseance van betaling of faillissement aanvraagt, dan wel Multi Vision Design haar activiteiten staakt of liquideert.

Artikel 7. Annulering

 1. Annulering of herroeping van de Overeenkomst is niet mogelijk, Multi Vision Design beroept zich op de mogelijke uitsluiting ten behoeve van haar digitale producten. Mocht deze uitsluiting niet worden gehonoreerd, dan is het in ieder geval niet mogelijk om te annuleren of herroepen voor Klanten die de Overeenkomst aangaan ten behoeve van hun beroep of bedrijf.
 2. Annulering van de Overeenkomst is, bij uitsluiting van de uitzondering, tot 14 dagen na ondertekening van de offerte mogelijk indien de Overeenkomst op afstand tot stand is gekomen en Klant een natuurlijk persoon is die niet handelt ten uitvoering van zijn beroep of bedrijf.

Artikel 8. Kosten, honorering en betaling

 1. Alle genoemde bedragen in de offerte of op de Website zijn in euro’s en exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 2. Multi Vision Design heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
 3. Betaling geschiedt via iDEAL, en via overboeking.
 4. Het is na overleg en expliciete toestemming mogelijk om in termijnen te betalen.
 5. Wanneer Klant een dienst heeft besteld die ziet op het bouwen van een website, dan dient 50% van de offerte bij bestelling betaald te worden, en de laatste 50% bij oplevering van de website.
 6. Alle facturen dienen te worden betaald met inachtneming van een betalingstermijn van 14 dagen, tenzij een andere termijn is overeengekomen.
 7. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Multi Vision Design mede te delen.
 8. Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Klant van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Klant is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 9. Indien Multi Vision Design besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Klant, naast de verschuldigde hoofdsom en de in lid 7 van dit artikel genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform de alsdan geldende regelgeving dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. De Klant is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Multi Vision Design is niet aansprakelijk voor schade, onder anderen op basis van een verkeerde bestelling, indien Klant onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.
 2. Ofschoon steeds getracht zal worden de levertermijn na te komen, is Multi Vision Design nooit aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de genoemde levertermijn op de Website, in de bevestigingsmail of elders. Overschrijding van de termijn geeft Klant geen recht de Producten te annuleren, of de ontvangst of betaling van de Producten te weigeren, noch is Multi Vision Design enige vergoeding verschuldigd jegens Klant.
 3. Multi Vision Design heeft slechts een inspanningsverplichting voor de door haar geleverde diensten. Mocht er niet het gewenste resultaat worden behaald na advisering van Multi Vision Design, of na het volgen van een cursus van Multi Vision Design, dan is Multi Vision Design daar niet aansprakelijk voor.
 4. Multi Vision Design is niet aansprakelijk voor handelingen die Klanten verrichten na het krijgen van advies, of het volgen van een cursus. Klanten zijn te allen tijde zelf verantwoordelijk voor hun handelen, ongeacht welke invloed Multi Vision Design op dat handelen heeft gehad.
 5. Multi Vision Design is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden.
 6. Multi Vision Design is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website.
 7. Multi Vision Design is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 12.
 8. Indien Multi Vision Design aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Klant is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Multi Vision Design met betrekking tot haar Diensten. Multi Vision Design is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.
 9. De aansprakelijkheid van Multi Vision Design is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien Multi Vision Design niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Klant betaalde bedrag.

Artikel 10. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Multi Vision Design, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Multi Vision Design zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Multi Vision Design, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
 4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Multi Vision Design overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Multi Vision Design heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

Artikel 11. Garantie

 1. Multi Vision Design geeft geen garanties omtrent de door haar geleverde Producten en diensten.

Artikel 12. Vertrouwelijkheid van gegevens

 1. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. Multi Vision Design kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.
 2. Multi Vision Design draagt er zorg voor dat alle verwerkingen van persoonsgegevens van Klant conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn. Dit houdt onder andere in dat Multi Vision Design enkel persoonsgegevens verzameld op grond van een van de toegestane rechtsgronden en dat Klant te allen tijde een verzoek kan indienen bij Multi Vision Design tot verwijdering van zijn persoonsgegevens.

Artikel 13. Intellectueel eigendom

 1. Multi Vision Design behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die hem toekomen op grond van de Auteurswet. Het is verboden op de inhoud van de website plagiaat op te plegen, Multi Vision Design behoudt haar rechten specifiek voor ten behoeve van haar cursussen, adviezen, de inhoud op de website en alle door haar gepubliceerde beeldmaterialen waaronder ook videomateriaal valt.
 2. Klant zal Multi Vision Design vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.
 3. Multi Vision Design benadrukt dat haar cursussen gezien worden als een werk zoals bedoeld in het intellectuele eigendomsrecht.

Artikel 14. Klachtenregeling

 1. Indien Klant een klacht heeft dient Klant dit schriftelijk te zenden aan het algemene mailadres van Multi Vision Design, te vinden op haar Website.

Artikel 15. Identiteit van Multi Vision Design

 1. Multi Vision Design is bij de KvK geregistreerd onder nummer 34140405 en draagt btw-identificatienummer NL196039629B01. Multi Vision Design is gevestigd aan Geometrielaan 90 (1421 LD) te Uithoorn.
 2. Multi Vision Design is per e-mail te bereiken via info@multivisiondesign.nl of middels de Website www.multivisiondesign.nl.

Artikel 16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding tussen Multi Vision Design en haar Klant is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen Multi Vision Design en Klant mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement rechtbank Amsterdam of door de bevoegde rechter van het Arrondissement van de woonplaats van Klant.